Počet položek: 0 0,00 Kč

Zpracování osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu jsou základní informace o zpracovávání vašich osobních údajů v naší firmě. Získáte přehled o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a na co máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů právo.

Tyto informace byly vytvořeny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení GDPR ).

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info(zavináč)luanethk.cz

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout subjektům základní informace ohledně zpracování osobních údajů. Pro potřeby tohoto dokumentu se rozumí:

1. Správce - je společnost LUANET HK s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1, 500 11 Hradec Králové, IČO 05617022, e-mail info(zavináč)luanethk.cz (dále jen Správce),

2. Subjekt údajů- fyzická osoba, která vyplnila údaje v registračním formuláři e-shopu nebo při emailové komunikací se společností LUANET HK s.r.o. (dále jen Subjekt údajů)

3. Pověřenec osobních údajů - nebyl jmenován

Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem, ke zpracování osobních údajů má přístup pouze správce.

II. ZÁKONNÝ DŮVOD A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Správce je prodejcem zboží v e-shopu na doméně www:brusivohk.cz a v souvislosti s touto činností jsou správcem zpracovávány osobní údaje v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů nebo služeb správce a za účely uvedenými v čl. III. tohoto dokumentu.

Subjekt údajů bere na vědomí, že odesláním objednávky, poptávky nebo vyplněním registračního formuláře na e-shopu započne zpracovávání osobních údajů správcem.

Pokud subjekt údajů neposkytne své osobní údaje není možné uzavřít smlouvu se správcem nebo mu poskytnout službu vyplývající z poskytnutého souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu správce.

Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od subjektu údajů vyžadován souhlas. Pokud jste neudělili správci souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

Subjekt údajů je povinen správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

III. ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ

Poskytování osobních údajů je smluvním a zákonným požadavkem.

Zpracování vašich osobních údajů je za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení, plnění smluv mezi správcem a subjektem údajů. Souhlas se zasíláním marketingových a obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

IV. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Osobní údaje jsou zpracovávány na poskytování přímého marketingu na základě právního titulu oprávněný zájem (článek 6 dost. 1 písm. f).

V. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje nebudou nikdy ukládané déle, než je zákonem stanovená maximální lhůta. Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), jakož i po dobu stanovenou v souhlasu.

Osobní údaje budou uchovány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku správce osobní údaje bezpečně zlikviduje.

VII. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje zpracovává správce a v níže uvedených činnostech mohou být příjemci těchto údajů zpracovatelé podílející se na:

 • společnosti podílející se na dodávkách zboží,
 • společnosti provozující správu e-shopu,
 • společnosti zajišťující marketingové služby,

VIII. PŘESHRANIČNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím není a nebude realizováno.

IX. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce pracuje s vašimi osobními údaji vždy tak, aby zpracování probíhalo správně a bezpečně. Práva pro subjekt údajů jsou vám garantována a můžete je u správce uplatnit na adrese nebo e-mailu uvedeném v čl. I. odst 1.

 Právo na přístup:

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto údajů a k následujícím informacím:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás

Právo na opravu:

Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil vaše nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz:

Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů správce, včetně profilování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

S žádostí na výmaz se můžete na správce obrátit kdykoliv. Po obdržení takové žádosti správce posoudí oprávněnost vašeho práva a o jeho vyřízení vás bude informovat.

Právo na přenositelnost:

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě,

Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právo vznést námitku:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Podle požadavků v Nařízení GDPR, bylo toto právo výslovně zmíněno a je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.

Právo odvolat souhlas:

Máte právo udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání je možné provést na adrese nebo e-mailu uvedeném v čl. I. odst. 1.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Dozorovým úřadem je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, který je možné kontaktovat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

X. AUTOMATIOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů nezahrnuje profilování.

Zpracování osobních údajů nezahrnuje automatizované rozhodování.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi subjektem údajů a správcem jsou příslušné české soudy.

Subjekty údajů, kteří prostřednictvím registračního formuláře v e-shopu, zaslané objednávky, poptávky, případně jakékoliv další písemné i elektronické komunikace poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se správcem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů, tak činí dobrovolně, svým jménem a správce jejich činnost nijak neřídí.

Znění těchto podmínek může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně správce informuje na svých webových stránkách.

Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2018

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace